Přeskočit navigaci

ZivotNanecisto.cz


Základní principy projektu

Projekt Život nanečisto reaguje na potřeby mladých lidí připravující se na odchod z ústavní péče. Hlavním cílem projektu je vybavit tyto mladé lidi dovednostmi, které jsou nezbytné k úspěšnému vstupu do samostatného života.

Kurzy jsou zaměřeny na integraci ve všech oblastech společenského života - hledání práce, bydlení, zvyšování kvalifikace, pracovní i další smlouvy, rizika nezaměstnanosti, formy efektivních investic finančních prostředků, principy efektivní komunikace v profesním životě, ale i partnerské vztahy a nástrahy rodinného života.

Základním principem kurzů jsou simulované situace z reálného života, následné usazení prožitého do teoretického rámce a společná reflexe. Každý ze 4 třídenních kurzů je kombinací zážitkových simulací, odpočinkových her, tvůrčích programů, ale i skupinových/individuálních terapeutických zastavení.

Nespornou výhodou kurzu je individuální péče, na jednom kurzu je skupina max. 15 účastníků, jejíž program zajišťuje celkem 6 zkušených lektorů (z toho 2 psychoterapeuti).

Cyklus Života nanečisto se skládá z celkem 4 třídenních tematických kurzů, které absolvuje skupina stejných účastníků během jednoho kalendářního roku.

1) Kurz DOMÁCNOST

První kurz je zaměřen motivačně. Tým získává pozornost a zájem klientů, učí je sdílet prožitky, otevřít se, pojmenovávat a vyhodnocovat prožité. Účastníci poprvé čelí simulovaným situacím, hledají si bydlení v neznámém objektu a podepisují smlouvy, jsou postaveni před individuální zodpovědnost za svůj „osud“ na kurzu. Vzhledem k ústřednímu tématu kurzu, DOMÁCNOSTI, zažívají práci v týmu a jsou nuceni fungovat v novém společenství.

2) Kurz PRÁCE A HOSPODAŘENÍ

Během druhého kurzu PRÁCE a HOSPODAŘENÍ klienti získávají intenzivní prožitky, včetně praktických vědomostí a dovedností. Simulované přijímací pohovory a uzavírání (i nevýhodně koncipovaných) smluv s následnými reflexemi přibližují reálné pracovněprávní vztahy. Nejsilnějším a nejúčinnějším prožitkem je však reálná pracovní zkušenost klientů (nabídka cca 35 pracovních pozic+ 5hod intenzivní pracovní zátěže) a možnost následného sdílení zažitého. Cenný je osobní prožitek role zaměstnance vs. zaměstnavatele, kde bývá velmi těžké odlišit profesní a osobní role. I v tomto kurzu jsou podstatné sociální vztahy a vazby. Za práci klienti dostanou adekvátní (fiktivní) mzdu a možnost ji utratit (připraven „obchod“ s reálným zbožím, občerstvením i hodnotnějšími produkty) poskytuje i příležitost k učení se hospodárnému chování.

3) Kurz ODCHOD – A CO DÁL?

Třetí společný víkend je nastaven na základě potřeb jednotlivých klientů, které vyplynuly z předchozí práce s nimi. Kromě nabídky sítě služeb po odchodu z ústavní péče a vzorů chování v krizových situacích kurz učí klienta požádat o kvalifikovanou a fundovanou pomoc na správném místě, posiluje klientovy schopnosti reagovat adekvátně, reálně posuzovat kvalitu vztahů a na základě toho vztahy vytvářet s akcentem na rodinné kompetence a výchovu k odpovědnému rodičovství.

4) Kurz VZTAHY

Čtvrté setkání se zaměřuje na vztahy rodinné a osobní, řešení nejrůznějších vztahových krizí a příprava na ně. Během realizace klienti reálně pečují o (virtuální) dítě a zakoušejí další zátěže partnerských a rodinných vztahů (názorové, ekonomické krize, atp.), zakoušejí meze vlastních dispozic a schopností. V rámci situačních dramatizací a následných reflexí zjišťují své konkrétní rezervy a možnosti.